Complete Chambermusic Vol. 1

Complete Chambermusic Vol. 1

Victoria VCD 19071.
The Complete Chambermusic Vol. 1 The Grieg Edition.
Aage Kvalbein, cello, Reidun Askeland, piano, Oslo Trio, The Trondheim Soloists.